STREFA KANDYDATA

CZEŚĆ!

Witaj w Strefie Kandydata! Skoro tu jesteś, zapewne chcesz nas trochę lepiej poznać. Zacznijmy więc od podstaw. Jesteśmy młodym uniwersytetem - powstaliśmy 24 maja 1945 roku w sercu Polski. Mimo tak młodego (jak na szkołę wyższą) wieku należymy do największych uczelni w kraju.

Co nas wyróżnia?  Kreatywne podejście do kształcenia,  otwartość na to, co nowe i nieoczywiste, a także odważne dążenie do innowacyjnych rozwiązań. Wszystko to jest możliwe dzięki naszej niesamowitej społeczności, którą tworzy blisko 25 000 studentów i doktorantów oraz niemal 4 tysiące pracowników.

KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH

O studiach
Studia podyplomowe Analityk GIS realizowane są na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów jest poznanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat Systemów Informacji Geograficznej. Studia są przeznaczone dla osób, które zamierzają wykorzystać w pracy zawodowej analityczne możliwości GIS. Słuchacz studiów podyplomowych poznaje możliwości oprogramowania ArcGIS z rozszerzeniami Spatial Analyst i Geostatystical Analyst firmy Esri, programowania w języku Python, ArcGIS Arcade oraz geoprocessing  z wykorzystaniem Model Buildera. Tworzy własne projekty i analizy z wykorzystaniem GIS. Po zakończeniu studiów absolwent będzie kompetentny do samodzielnego wykonania wizualizacji i analizy danych przestrzennych, programowania, tworzenia map i projektów GIS. Absolwent będzie znał dane wektorowe  i rastrowe oraz potrafił je wykorzystać w statystykach przestrzennych oraz własnych projektach. Poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć odpowiadać będzie umiejętnościom wymaganym na stanowisku analityka GIS. 

Plan studiów
Plan studiów podyplomowych obejmuje 200 godzin, w tym 50 godzin wykładów i 150 godzin ćwiczeń komputerowych, 30 punktów ECTS. Plan studiów składa się z pięciu modułów:
 

Lp.

 

Liczba ECTS i godzin

Nazwa modułu

Punkty ECTS

Wykłady

Ćwiczenia

1

Podstawy GIS

7

18

30

2

Programowanie w GIS

6

9

35

3

Metody cyfrowe w teledetekcji

7

14

34

4

Zaawansowanie analizy przestrzennej

8

9

41

5

Projekt końcowy

2

-

10

Razem

30

50

150

     

Zajęcia na studiach podyplomowych trwają przez dwa semestry i odbywają się systemem zaocznym, co dwa tygodnie (sobota, niedziela) w salach dydaktycznych w budynku Collegium Geographicum przy ul. Stefana Kopcińskiego 31. Wydział dysponuje odpowiednim zapleczem dydaktycznym i salami komputerowymi. Istnieje możliwość pracy na własnych laptopach w trakcie zajęć. Uczestnik otrzyma wówczas roczną licencję ArcGIS na swój laptop. Zamiar korzystania z własnego sprzętu komputerowego należy zgłosić po przyjęciu na studia. 
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy ESRI Polska oraz praktycy. W skład Rady Programowej studiów podyplomowych wchodzą: prof. dr hab. Iwona Jażdżewska, dr hab. Krzysztof Będkowski prof. UŁ, dr hab. Jacek Urbański.
Profil kandydata
Do uczestnictwa zapraszani są absolwenci dowolnych kierunków studiów
wyższych, doktoranci, pracownicy rożnych firm,  w których wykorzystywane są informacje przestrzenne. Oferujemy interesujące zajęcia, które mogą być wykorzystane w praktyce między innymi w: administracji samorządowej i państwowej każdego szczebla, planowaniu przestrzennym
 i urbanistyce, zarządzaniu kryzysowym, projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą techniczną, ochronie środowiska, marketingu, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i innych. Adresatem studiów są również osoby i firmy korzystające z Systemów Informacji Geograficznej, które zajmują się tworzeniem baz danych zawierających obiekty o charakterze przestrzennym, zarządzaniem takimi bazami oraz realizujące różnego rodzaju analizy i ekspertyzy społeczne, ekonomiczne, środowiskowe. Podjęcie studiów nie wymaga znajomości podstaw GIS. Oczekujemy od kandydatów podstawowej wiedzy i umiejętności posługiwania się komputerem i programami biurowymi.  

Rekrutacja 
Kandydaci na podyplomowe studia przyjmowani są bez egzaminu. Nabór na podyplomowe studia rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 30 września br. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przyjęcie na studia podyplomowe będzie odbywało się na podstawie miejsca na liście rankingowej sporządzonej według następującej punktacji:

  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjat lub tytuł inżyniera): 1 pkt.
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia (tytuł magistra): 2 pkt. 
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra): 2 pkt. 
  • Tytuł doktora: 3 pkt
  • Uczestnik szkoły doktorskiej: 3 pkt.
  •  Aktywność zawodowa lub studia związane z problematyką GIS (potwierdzone dokumentami): 1-3 pkt. 

Rekrutacja odbywa sie elektronicznie. Wypełnione i zeskanowane dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać elektronicznie na adres e-mail  studiów podyplomowych analitykgis@geo.uni.lodz.pl
Podyplomowe Studia Analityk GIS  zaplanowano dla grupy składającej się z 15-22 osób. W przypadku większej liczby chętnych może być uruchomiona dodatkowa grupa. 
Wymagane dokumenty

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterskie) lub zaświadczenie o kształceniu w szkole doktorskiej lub poświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora lub zaświadczenie o aktywności zawodowej lub ukończonych studiach związanymi związanych z problematyką GIS,
  • podanie (wzór dostępny TUTAJ),
  • kwestionariusz osobowy (wzór dostępny TUTAJ
  • regulamin studiów podyplomowych (TUTAJ)

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:
https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Opłaty
Koszty uczestnictwa w bieżącym roku akademickim wynoszą 4400,00 zł (2200,00zł za semestr)

Dane kontaktowe
mgr Beata Bombiak-Matuszewska
Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 4a
(0-48-42) 665-59-01
analitykgis@geo.uni.lodz.pl

Kierownik studiów podyplomowych
Prof. dr hab. Iwona Jażdżewska 
analitykgis@geo.uni.lodz.pl

Plan zajęć 
Plan zajęć dostępny będzie przed rozpoczęciem studiów podyplomowych  (TUTAJ)

MAPA