INFORMACJE OGÓLNE

Studia trwają 4 lata. Prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym.

Termin rozpoczęcia zajęć: 1 października. Liczba miejsc – 20.

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ prowadzone są w zakresie:

 • geografii społeczno-ekonomicznej tj. geografii osadnictwa, geografii politycznej, geografii miast, geografii ekonomicznej, geografii ludności, geografii społecznej, geografii turyzmu, studiów regionalnych, gospodarki przestrzennej, zagospodarowania środowiska
 • geografii fizycznej – meteorologii i klimatologii, geomorfologii, hydrologii i gospodarki wodnej,
 • dydaktyki geografii

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych i seminarium. Program przewiduje również kształcenie językowe.

Łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi 456. W ramach programu studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nie większym niż 90 godzin rocznie.

Zajęcia przewidziane programem studiów doktoranckich odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 14.00 – 20.00.

Program przewiduje 3 egzaminy, w tym egzamin z filozofii i ekonomii. Egzamin z tych przedmiotów może być egzaminem doktorskim, jeśli doktorant ma otwarty przewód doktorski. Zaliczenie roku odbywa się na podstawie zaliczonych przedmiotów potwierdzonych wpisami prowadzących zajęcia w indeksie oraz pozytywnej opinii opiekuna o postępach naukowych i dydaktycznych doktoranta.

Uchwała Rady Wydziału nr 9/2012 w sprawie: przyjęcia programu i efektów kształcenia na studiach doktoranckich

KONTAKT Z DZIEKANATEM

Kierownik Studium Doktoranckiego

dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ

 • tel. 42-665-59-59
 • e-mail: agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl
 • ul. Narutowicza 88, pok. 232
 • dyżur: poniedziałek 15:30-17:00

Obsługa administracyjna

mgr Angelika Bierut-Mordylak

 • tel. 42-665-59-12
 • e-mail: angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl
 • ul. Narutowicza 88, pok. 103

Koordynator ds. promocji WNG UŁ

dr Maria Adamczewska

Potwierdzanie działalności w zakresie popularyzacji nauki i promocji WNG dla doktorantów

 • tel. 42-635-45-88
 • e-mail: maria.adamczewska@geo.uni.lodz.pl
 • ul. Kopcińskiego 31, pok. 415