Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ zaprasza nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych Łodzi i województwa łódzkiego wraz ze swoimi uczniami, do udziału w zajęciach edukacyjnych odpowiadających tematycznie wybranym wymaganiom podstawy programowej geografii.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez pracowników Pracowni Dydaktyki i Promocji Geografii w formie wykładów oraz warsztatów terenowych (2 godziny wykładu, 3 godziny zajęć terenowych oraz 2 godziny podsumowania dla każdej grupy (zespołu klasowego) biorącej udział w warsztatach edukacyjnych). Każda szkoła może wziąć udział w jednej serii zajęć (7 godz. zajęć zrealizowanych na WNG UŁ i 3 godz. pracy własnej uczniów w ich miejscu zamieszkana) o tematyce wybranej spośród niżej opisanych:

Przestrzeń jako wartość

Celem proponowanej koncepcji zajęć kameralnych i terenowych jest wprowadzenie wybranych elementów edukacji przestrzennej. Podczas wykładu zostanie wyjaśnione pojęcie przestrzeń i miejsce, zagadnienie wartości przestrzeni w wymiarze społecznym i indywidualnym, zaprezentowane zagadnienie ładu i chaosu przestrzennego oraz problemu nieracjonalnego gospodarowania przestrzenią w Polsce – jej przejawów, przyczyn i skutków. Podczas zajęć w terenie zostanie poddany wartościowaniu wybrany fragment przestrzeni Łodzi, zwrócona uwaga na zmiany jakości przestrzeni w wyniku rewitalizacji oraz jej wartości w wymiarze indywidualnym człowieka.

Doświadczanie krajobrazu miejsca

Podstawowym założeniem przyświecającym planowaniu zajęć kameralnych (wykład) oraz terenowych dotyczących doświadczania krajobrazu jest potrzeba edukacji krajobrazowej. W aktualnych podstawach programowych tematyka odpowiadająca edukacji krajobrazowej jest ujęta znacznie szerzej niż w poprzednich, głównie na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Szczególnie zalecane jest wykorzystanie najbliższego otoczenia szkoły i własnej miejscowości jako najważniejszego miejsca edukacji krajobrazowej, w którym zajęcia w terenie sprzyjają poznaniu i ocenie jakości krajobrazu w wyniku jego wielozmysłowej percepcji (doświadczania). Planowany wykład stanowić będzie teoretyczne wprowadzenia do pojmowania krajobrazu, jego poznawania, interpretacji i oceny, natomiast zajęcia w terenie pozwolą na weryfikację wybranych sposobów postrzegania, odbioru i kryteriów oceny krajobrazu na konkretnym przykładzie.

Genius loci – w poszukiwaniu tożsamości miejsca

Celem zajęć są zagadnienia odpowiadające w podstawie programowej wymaganiom nawiązującym do tożsamości miejsca, w tym genius loci jako szczególnego waloru określonego fragmentu przestrzeni, wyróżniającego go ducha miejsca i określającego jego tożsamość. W części wykładowej przybliżone zostaną podstawowe pojęcia takie jak: pojęcie przestrzeni i miejsca w ujęciu humanistycznym, pojęcie genius loci, zaprezentowane znaczenie tożsamości i znaczenie miejsca jako przestrzeni znaczącej w życiu człowieka. Zajęcia terenowe mają na celu kształtowanie umiejętności uważniejszego spojrzenia na otaczającą przestrzeń, odczytywania jej wartości, rozpoznawania tego co w niej szczególne, wyjątkowe, co w naszej relacji z nim sprawia, że nabiera ono znaczenia. Warsztaty mają zachęcić uczniów do bycia aktywnymi a nie tylko biernymi odbiorcami, widzami miejsc, uświadomić im, że miejsca wpływają na nas, na naszą jakość życia.

 

Planowane jest również wykonanie przez uczniów samodzielnych obserwacji terenowych w najbliższej okolicy szkoły o takiej samej tematyce i formie, jak realizowane w Łodzi przez prowadzących zajęcia pracowników uczelni. Prezentacja wyników samodzielnych obserwacji uczniów pozwoli na wyróżnienie najlepszych prac i uzyskanie nagród.

Udział w proponowanych warsztatach edukacyjnych jest bezpłatny a ich organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów organizacyjnych uczestnictwa takich jak transport uczniów na zajęcia terenowe, wynajem sali, druk materiałów pomocniczych do zajęć w terenie, nagród za wyróżnione prace.

Koszty zajęć zostaną pokryte z funduszy projektu Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce - dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość, realizowanego przez WNG UŁ w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa" (Umowa nr NdS/542984/2021/2022 z dnia 02.05.2022 r.).

 

Proponowane terminy zajęć (w szczególnych przypadkach terminy mogą ulec zmianie):

Temat 1. Przestrzeń jako wartość

  • 17.10.2023 r.

  • 7.11.2023 r.

Temat 2. Genius loci – w poszukiwaniu tożsamości miejsca

  • 15.03.2024 r.

  • 19.03.2024 r.

Temat 3. Doświadczanie krajobrazu miejsca

  • 9.04.2024 r.

  • 12.04.2024 r.

Planowane podsumowanie dla wszystkich grup: 23.04.2024 r., w godzinach 12-15.

 

Zapraszamy do deklarowania uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych do dnia 12.10.2024r. Zgłoszenie udziału prosimy przesłać na adres dydgeo@geo.uni.lodz.pl.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Pracownią Dydaktyki i Promocji Geografii WNG UŁ poprzez pocztę e-mail dydgeo@geo.uni.lodz.pl lub telefonicznie 42-635-45-88.