Wystawa „Od »Zarysu geografii powszechnej (rozumowej)« do e-podręcznika”


Banner KEG

Kongres został zaplanowany z inicjatywy Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Profesora Antoniego Jackowskiego i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii (odbył się w Łodzi w dniach 4–6 czerwca 1922 roku). Adresatami wydarzenia są, podobnie jak 100 lat temu, nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie – pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Ogólnym przesłaniem Kongresu jest debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce.

Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej w ciągu ostatnich 100 lat, diagnoza sytuacji obecnej, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. Kongres będzie okazją do bardzo potrzebnego spotkania geografów realizujących kształcenie na różnych etapach edukacji. Zadaniem Kongresu jest również bliższe poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie teorii i praktyki edukacyjnej, poszerzenie wiedzy geograficznej, uhonorowanie nauczycieli geografii wyróżniających się w pracy dydaktycznej.

W programie Kongresu przewiduje się wykłady odnoszące się do najnowszych, ważnych problemów geografii, sesję posterową, panele dyskusyjne, wystawę podręczników, giełdę pomocy dydaktycznych oraz warsztaty terenowe. Planuje się również wydarzenia poprzedzające Kongres w formie konkursów wśród nauczycieli wszystkich etapów kształcenia geograficznego oraz uczniów i studentów.

Upowszechnieniu treści wystąpień plenarnych, wniosków z dyskusji panelowych, przygotowanych z okazji jubileuszu artykułów, opracowań posterowych, nagrodzonych prac konkursowych i materiałów terenowych służyć będą publikacje w „Czasopiśmie Geograficznym” oraz specjalnych tomach monograficznych poświęconych tematyce Kongresu.

Program

Program Kongresu Edukacji Geograficznej do pobrania

Komunikaty

Konkursy i sesja posterowa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach oraz sesji posterowej, organizowanych pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jako wydarzeń promujących Kongres Edukacji Geograficznej. Kongres odbędzie się w dniach 14-16 października 2022 roku, w Łodzi, dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii.

Konkursy oraz sesja posterowa mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Tematyka konkursów jest zróżnicowana i dotyczy ważnych aspektów edukacji geograficznej takich jak:

  • Mój Mistrz – Nauczyciel geografii
  • Moja wizja edukacji geograficznej XXI wieku
  • Nasza szkoła dla klimatu
  • Genius loci – uroda miejsca w słowie i obrazie.

Zaplanowano także sesję posterową, której tematem przewodnim będzie Mój pomysł na edukację geograficzną.

Regulaminy konkursów oraz sesji posterowej zawarte są w osobnych plikach – załącznikach. Wszystkie prace konkursowe oraz postery należy przesłać do 31 lipca 2022 roku na wskazane w regulaminach adresy. Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Kongresu Edukacji Geograficznej w Łodzi w dniu 14 października 2022 roku. Wystawę posterów Organizatorzy przewidują w drugim dniu Kongresu.

Regulaminy konkursów i sesji posterowej

  1. Konkurs „Mój Mistrz” – regulamin
  2. Konkurs „Klimat” – regulamin
  3. Konkurs „Genius loci” – regulamin
  4. Konkurs „Wizjageo” – regulamin
  5. Sesja posterowa – regulamin

Poster KEG