W 2016 r. – w stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej – została podjęta decyzja o ustanowieniu corocznego konkursu Jego imienia na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły w języku polskim lub angielskim, podejmujące problematykę społeczną i ekonomiczną w wymiarze przestrzennym, opublikowane w polskich czasopismach naukowych, których autorami są osoby niemające tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez organizatora konkursu – Wydział Nauk Geograficznych UŁ.

Laureaci VII Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza (2023)

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 • Julia Kuźma (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),
  Marcin Połom (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański) i
  Sandra Żukowska (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański)
  Artykuł: „Rozwój mobilności współdzielonej w Polsce na tle tendencji europejskich” („Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 2022, nr 25(1), s. 7–22)
  „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” ‒ czasopismo wydawane przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego

Na VII Konkurs im. prof. Ludwika Straszewicza wpłynęło 9 artykułów.

Laureaci VI Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza (2022)

I miejsce

II miejsce (ex aequo)

III miejsce

 • Gerard Kosmala (Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki) i
  Dagmara Chylińska (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski)
  Artykuł: „Promocja turystyczna w działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce” („Prace Geograficzne” 2021, z. 164, s. 27–45)
  „Prace Geograficzne” – czasopismo wydawane przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komisję Geograficzną, Polską Akademię Umiejętności i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na VII Konkurs im. prof. Ludwika Straszewicza wpłynęło 6 artykułów.

Laureaci V Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza (2021)

I miejsce

 • Mariusz Lamprecht (Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki)
  Artykuł: “Hidden properties of city plans: a case study of Łódź” („European Spatial Research and Policy” 2020, vol. 27, no. 2, s. 199-220)
  „European Spatial Research and Policy” – czasopismo wydawane przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ

II miejsce

III miejsce

Na V Konkurs im. prof. Ludwika Straszewicza wpłynęło 10 artykułów.

Laureaci IV Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza (2020)

I miejsce

 • Tomasz Napierała (Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki)
  Artykuł: „Polycentric intra-urban development of hotels: Evidence from Budapest” („Geographia Polonica” 2019, t. 92, z. 4, s. 429–442)
  „Geographia Polonica” – czasopismo wydawane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

II miejsce

III miejsce

Na IV Konkurs im. prof. Ludwika Straszewicza wpłynęło 8 artykułów.

Laureaci III Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza (2019)

I miejsce

II miejsce

 • Zbigniew Cieszkowski (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach)
  Artykuł: „Renewable sources of electricity in the Mazovia region” („Mazowsze Studia Regionalne” 2018, nr 26, s. 61–87)
  „Mazowsze Studia Regionalne” – czasopismo wydawane przez Mazowiecki Urząd Planowania Regionalnego

III miejsce

Na III Konkurs im. prof. Ludwika Straszewicza wpłynęło 15 artykułów.

Laureaci II Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza (2018)

I miejsce

II miejsce

 • Mariusz Lamprech (Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki)
  Artykuł: „Osoby starsze w strefie wielkomiejskiej Łodzi. Ujęcie przestrzenne” („Space–Society–Economy” 2017, no. 20, s. 23–41)

  „Space–Society–Economy” – czasopismo wydawane przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ

III miejsce

Na II Konkurs im. prof. Ludwika Straszewicza wpłynęło 13 artykułów.

Laureaci I Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza (2017)

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 • Maria Bednarek-Szczepańska (Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, IGiPZ PAN)
  Artykuł: „Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną” („Studia Obszarów Wiejskich” 2016, t. 41, s. 43–61)

  „Studia Obszarów Wiejskich” – czasopismo wydawane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne

Na I Konkurs im. prof. Ludwika Straszewicza wpłynęło 12 artykułów.