SPOŁECZNA ROLA EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ W POLSCE – DZIEDZICTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

banner

Projekt pt.: „Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość” realizowany jest przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Nauka dla Społeczeństwa”.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Nauka dla Społeczeństwa”, umowa nr NdS/542984/2021/2022 z dnia 02.05.2022. Kwota dofinansowania: 241 500,00 zł. Całkowity koszt projektu: 286 500,00 zł. Czas trwania projektu: 02.05.2022-01.05.2024 r.

 

Celem głównym projektu „Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość” jest wzmocnienie społecznej roli geografii w Polsce poprzez podniesienie jakości edukacji geograficznej oraz budowanie efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem geografów akademickich i szkolnych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, których efektami będzie:

 1. Opracowanie i upowszechnienie Raportu na temat kształcenia nauczycieli geografii w Polsce w latach 2000-2021.
 2. Prezentacja wyników badań na temat społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce podczas Kongresu Edukacji Geograficznej oraz ich upowszechnienie w formie publikacji.
 3. Wyłonienie i nagrodzenie oraz upowszechnienie najlepszych prac konkursowych mających na celu popularyzację dobrych wzorców osobowych nauczyciela i praktyk edukacyjnych.
 4. Wystawa podręczników ukazująca dorobek polskiej dydaktyki geografii w zakresie teorii podręczników geograficznych.
 5. Popularyzacja wiedzy na temat wybranych aktualnych problemów geograficznych podczas Kongresu oraz w postaci publikacji.
 6. Dostarczenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń na temat współczesnych zagadnień geografii oraz jakości i społecznej roli edukacji geograficznej pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego a nauczycielami geografii podczas Kongresu.
 7. Aktywizacja środowiska geografów - nauczycieli akademickich i szkolnych, wokół zagadnień związanych z kształceniem nauczycieli oraz społeczną rolą geografii.
 8. Prezentacja tradycji polskiej edukacji geograficznej w zakresie walorów wychowawczych, w tym w kształtowaniu postaw.
 9. Upowszechnienie różnych koncepcji zajęć terenowych poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów terenowych.
 10. Przygotowanie publikacji naukowych.
 11. Wzrost efektywności współpracy i poczucia odpowiedzialności za jakość kształcenia geograficznego promowanie polskich tradycji lokalnych, regionalnych i narodowych oraz postaw patriotycznych.
 12. Rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian w kształceniu nauczycieli geografii, podniesienia jakości kształcenia geograficznego, wzmocnienia pozytywnego odbioru społecznej roli geografii.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania naukowe wśród ogółu społeczeństwa w tym wśród geografów – pracowników uczelni wyższych, dotyczące społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce. Zaplanowane zostały również badania służące rozpoznaniu i ocenie zmian ilościowych i jakościowych dotyczących kształcenia nauczycieli geografii w Polsce w latach 2000-2021. Rozpisane zostaną konkursy dla nauczycieli i uczniów mające na celu m.in. rozpoznanie wzorcowej sylwetki nauczyciela geografii, zachęcenie nauczycieli do wdrażania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Prezentacji wyników badań i budowaniu efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem geografów akademickich i szkolnych posłuży Kongres Edukacji Geograficznej pt. Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość. W ramach Kongresu zaplanowane zostały sesje plenarne i tematyczne, dyskusje panelowe, sesja posterowa, wystawa podręcznikowa, warsztaty i zajęcia terenowe dla jego uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu dostępne są na podstronie.

Popularyzacji wyników badań służyć będą publikacje w czasopismach naukowych oraz prace monograficzne.

 

Kontakt:

Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 042-635-45-88
e-mail: dydygeo@geo.uni.lodz.pl
maria.adamczewska@geo.uni.lodz.pl