Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2016-09-19 16:58:49
Kategoria: General
Napisał: patryk

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych prof. Bogdan Włodarczyk wraz z kolegium dziekańskim, serdecznie zapraszają Studentów pierwszego roku oraz wszystkich Pracowników WNG na uroczyste immatrykulacje, które odbędą się 30 września (piątek) w auli nr 19:

 • godz. 9.00 - immatrykulacja studentów kierunku Turystyka i Rekreacja;
 • godz. 11.00 - immatrykulacja studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna;
 • godz. 13.00 - immatrykulacja studentów kierunków Geografia, Geoinformacja, Geomonitoring;

2016-09-19 16:50:54
Kategoria: General
Napisał: patryk

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:

 • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki).
 • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów. Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ. Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje:
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane
Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2016/2017 trwa od 24 września do 6 października br.
Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z16/17

UWAGA !!!
Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.
Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 20 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej.
Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

2016-09-07 00:11:55
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na podstronie Studia I° i II° » Dziekanat » Druki dla Studentów zostały udostępnione aktualne podania, wnioski oraz druki w formacie Adobe PDF oraz Microsoft Word do pobrania dla Studentów naszego Wydziału.

2016-08-24 10:58:16
Kategoria: General
Napisał: patryk

Zachęcamy do skorzystania z szansy kontaktów ze środowiskiem naukowym na najwyższym światowym poziomie!

Europejski Instytut Uniwersytecki jest organizacją międzynarodową, której celem jest kształcenie na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych.
Studia na EUI można podjąć w ramach:

 • Programu doktoranckiego
 • Programu prawniczych studiów magisterskich w zakresie prawa porównawczego, europejskiego i międzynarodowego
 • Programu ekonomicznych studiów magisterskich
 • Programu studiów post-doktoranckich im. Maxa Webera
 • Stypendiów badawczych
 • Szkoły letniej
Więcej informacji oraz bieżące konkursy pod adresem:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/HowToApply.aspx

2016-08-23 09:07:34
Kategoria: General
Napisał: patryk

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną DAAD na rok akademicki 2017/2018.
W ofercie znajdują się stypendia na pobyty studyjne i badawcze w Niemczech, a także na letnie kursy języka niemieckiego na niemieckich uczelniach.

Broszurę stypendialną w formacie PDF znajdą Państwo tutaj.

2016-07-11 11:57:13
Kategoria: General
Napisał: patryk

Zapraszamy do odwiedzenia fanpage'a Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Geograficznych, celem strony będzie promowanie działań w postaci organizowania różnych eventów, czy akcji charytatywnych dla Wydziału:

https://www.facebook.com/wrsswng

2016-07-05 10:40:33
Kategoria: General
Napisał: patryk

Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej – prof. Marcin Wójcik oraz dr Paulina Tobiasz-Lis wraz z zespołem realizować będą prestiżowy projekt „Resituating the local in cohesion and territorial development”, o akronimie RELOCAL.

Międzynarodowe konsorcjum, składające się z 13 instytucji, koordynowane przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii, otrzymało łącznie ponad 4 mln Euro na realizację wspólnych badań!

Projekt RELOCAL zakłada wielopoziomowe analizy od perspektywy oddolnych działań w rozwoju lokalnym na obszarach dotkniętych w przeszłości lub obecnie problemami społeczno-gospodarczymi, po szerszy kontekst Spójności Europejskiej jako nadrzędnego celu do którego dąży zintegrowana Europa. W projekcie szczególną rolę będą spełniały studia przypadków, na których podstawie zostaną opracowane scenariusze rozwoju lokalnego, uwzględniające zarówno doświadczenia z przeszłości, jak i potencjał do stabilizacji, czy poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w przyszłości.

Zespół Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, jako partner w projekcie, jest odpowiedzialny za opracowanie syntezy części teoretycznej i empirycznej projektu w ramach workpackage 8 „Coherence and scenarios”. Ponadto, zespół jest odpowiedzialny za prowadzenie badań empirycznych w czterech regionach Polski w ramach studiów przypadków.

2016-05-30 09:10:10
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 21 kwietnia 2016 r. po raz kolejny ogłosił Konkurs „Ekologiczny magister i doktor”. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Każda edycja Konkursu spotykała się z dużym zainteresowaniem. W związku z tym Zarząd WFOŚiGW w Łodzi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich z terenu województwa łódzkiego, postanowił ogłosić ten Konkurs kolejny raz.
Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie:
http://www.zainwestujwekologie.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1857,1,1.html

2016-04-23 16:05:11
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z głębokim żalem informujemy, że 23 kwietnia 2016 r. zmarł prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski – rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1996-2002, geograf, urbanista, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy prezydium PAN, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Grupy Studialnej Geografii Turyzmu Międzynarodowej Unii Geograficznej, prezes honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, były dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Stanisław Liszewski był autorem licznych publikacji naukowych, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich, prac habilitacyjnych i oceny dorobku naukowego oraz postępowania w przewodach o tytuł profesora zwyczajnego.

Był pomysłodawcą Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz programu nauczania o Łodzi i regionie łódzkim.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół geografii osadnictwa, a szczególnie geografii miast oraz geografii turyzmu, a także problematyki Zakaukazia, krajów basenu Morza Śródziemnego, Polski Środkowej, Pobrzeża Bałtyku. Założyciel łódzkiej szkoły geografii miast i turyzmu.

Był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Wyższych Łodzi. Podczas jego kadencji jako rektora UŁ wybudowano i wyremontowano wiele obiektów uniwersyteckich, dając podstawę rozwoju kampusu Uniwersytetu Łódzkiego.

W 1996 roku doprowadził do podpisania umowy między władzami Łodzi, Konferencją Rektorów, łódzkim Oddziałem PAN i Łódzkim Towarzystwem Naukowym, w efekcie której utworzono Radę ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej. Otrzymał również Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego, Medal Unversitas Lodzensis Merentibus. W uznaniu zasług społecznych był uhonorowany Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką PTG, Medalem 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, Medalem 50-lecia Politechniki Łódzkiej, Medalem 50-lecia Akademii Medycznej, Złotym Medalem Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy i Srebrnym Medalem Uniwersytetu w Preszowie, Medalem Uniwersytetu w Giessen.

W 2011 r. wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej, a w 2012 r. tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Preszowie. Jako znacząca postać dla Łodzi akademickiej i dla popularyzacji naszego miasta i regionu w 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

2016-04-07 10:39:16
Kategoria: General
Napisał: patryk

Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczona jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. Absolwenci posiadający Kartę uprawnieni są do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty przygotowanej przez jednostki Uniwersytetu Łódzkiego (Biblioteka, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Konferencyjne) oraz oferty partnerów zewnętrznych związanych z kulturą, fitnessem, edukacją, opieką medyczną, rozrywką i wieloma innymi dziedzinami.

Karta Absolwenta dostępna jest w 3 różnych wzorach i wydawana bezpłatnie w siedzibie Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ, ul. Narutowicza 68, pok. 212 w ciągu 30 dni od zamówienia przez formularz online:
http://absolwent.uni.lodz.pl/karta-absolwenta/zamow-karte-absolwenta
Więcej informacji: http://absolwent.uni.lodz.pl

2016-03-23 13:38:48
Kategoria: General
Napisał: tommink

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w piątej edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach (Regulamin Konkursu Fot. WNG 2016-2017 , Karta zgłoszeniowa 2016-17). Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi na wiosnę 2017 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych ( zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na festiwalu.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu czwartej edycji konkursu – Sugestie Jury i organizatorów konkursu 2016 . Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu
Piotr Czubla i Joanna Petera-Zganiacz

2016-03-22 15:17:04
Kategoria: General
Napisał: tommink

Komitet Organizacyjny Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” ogłosił wyniki edycji 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz nagrodzonymi i wyróżnionymi fotografiami.

2016-03-14 10:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę przypomnieć, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy: wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2016-03-02 10:27:01
Kategoria: General
Napisał: patryk
Akademicki Zespoł Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego "Kujon" ogłasza nabór do zespołu dla Studentek i Studentów wszystkich roczników. Zapraszamy na zajęcia w grupach: początkującej (dla osób które nie miały do czynienia z taką formą aktywności fizycznej) i zaawansowanej w poniedziałki i środy od godziny 18:30 w sali gimnastycznej przy Wydziale Chemii UŁ, ul. Tamka 12.

Więcej szczegółów na stronie: www.kujon.uni.lodz.pl

Kontakt e-mail :kujon_ul@02.pl, kom: 502 722 426.

W 2017 roku AZPiT UŁ "Kujon" obchodził będzie Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej.

2015-12-09 20:25:01
Kategoria: General
Napisał: patryk
2015-12-04 12:29:43
Kategoria: General
Napisał: tommink

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr Luiza Wieczorek, absolwentka kierunku Geografia nauczycielska, specjalność Klimatologia i Ochrona Atmosfery została jednym z 12 laureatów I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015 ogłoszonego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego w porozumieniu z Uniwersytetem Łódzkim. Temat nagrodzonej przez Fundację UŁ pracy magisterskiej to „Uwarunkowania synoptyczne występowania tornad w Europie i w Polsce w latach 1998-2013”. Promotorem pracy była prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Podstawczyńska z Katedry Meteorologii i Klimatologii. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 2 grudnia 2015 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi.

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-04-30 08:23:24
Kategoria: General
Napisał: patryk

Na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ udostępniona jest bezprzewodowa sieć komputerowa
z dostępem do internetu, dla studentów oraz pracowników WNG.
Pierwszy punkt dostępowy umiejscowiony został na parterze w budynku od strony ulicy Kopcińskiego (Collegium Geographicum).

Autoryzacja:
Aby połączyć się z siecią "WNG.wifi" należy podać hasło: geografia.
Przy próbie otwarcia witryny w przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie do strony logowania.
Należy podać swoje imię i nazwisko bez polskich znaków,
używając kropki między imieniem a nazwiskiem. Np.: bartlomiej.blaszczyk, joanna.dwoch.nazwisk.
Hasłem jest numer PESEL.

Zabezpieczenia:

 • Lokalny ruch sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest protokołem WPA2
 • Logowanie do internetu wykorzystuje Certyfikat SSL (protokół https)
 • Sieć WNG.wifi objęta jest ochroną zapory sieciowej typu Firewall.
   Możliwe jest nawiązywanie połączeń wyłącznie poprzez wymienione porty:
   80,8080-8082(HTTP), 443(HTTPS), 143(IMAP), 110(POP3), 53(DNS), 8074(GaduGadu).

 • Zapraszamy do korzystania.
  Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ.

  2013-04-09 11:36:11
  Kategoria: General
  Napisał: patryk

  Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

  2012-11-05 14:53:52
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Fundacja Akcelerator Technologii UŁ prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim Inkubator Przedsiębiorczości otwarty dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fundacja pomaga studentom, którzy chcą założyć własną firmę w ocenie potencjału pomysłu na biznes, w przygotowaniu planu działania i w wejściu na rynek.

  Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: ciat.uni.lodz.pl.

  2012-10-17 15:59:41
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

  Banner Repozytorium
  2012-10-03 12:00:17
  Kategoria: General
  Napisał: tommink

  Zapraszamy (zwłaszcza studentów I roku) do zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Geograficznej.