Studia Doktoranckie Nauk Geograficznych

Przebieg roku akademickiego

Informacje ogólne

Studia trwają 4 lata. Prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym.

Termin rozpoczęcia zajęć: 1 października. Liczba miejsc – 20.

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ prowadzone są w zakresie:

  • geografii społeczno-ekonomicznej tj. geografii osadnictwa, geografii politycznej, geografii miast, geografii ekonomicznej, geografii ludności, geografii społecznej, geografii turyzmu, studiów regionalnych, gospodarki przestrzennej, zagospodarowania środowiska
  • geografii fizycznej – meteorologii i klimatologii, geomorfologii, hydrologii i gospodarki wodnej,
  • dydaktyki geografii

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych i seminarium. Program przewiduje również kształcenie językowe.

Łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi 456. W ramach programu studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nie większym niż 90 godzin rocznie.

Zajęcia przewidziane programem studiów doktoranckich odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 14.00 – 20.00.

Program przewiduje 3 egzaminy, w tym egzamin z filozofii i ekonomii. Egzamin z tych przedmiotów może być egzaminem doktorskim, jeśli doktorant ma otwarty przewód doktorski. Zaliczenie roku odbywa się na podstawie zaliczonych przedmiotów potwierdzonych wpisami prowadzących zajęcia w indeksie oraz pozytywnej opinii opiekuna o postępach naukowych i dydaktycznych doktoranta.

Uchwała Rady Wydziału nr 9/2012 w sprawie: przyjęcia programu i efektów kształcenia na studiach doktoranckich

Przepisy prawne

Aktualne dokumenty (akty prawne, stypendia) dostępne są na stronie UŁ.

Kontakt z Dziekanatem

Kierownik Studium Doktoranckiego
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. nadzw. UŁ
tel. 42-665-59-59
e-mail: agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl
ul. Narutowicza 88, pok. 232
dyżur: poniedziałek 15:30-17:00
Obsługa administracyjna
mgr Angelika Bierut-Mordylak
tel. 42-665-59-12
e-mail: angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl
ul. Narutowicza 88, pok. 103
Koordynator ds. promocji WNG UŁ
dr Maria Adamczewska
Potwierdzanie działalności w zakresie popularyzacji nauki i promocji WNG dla doktorantów
tel. 42-635-45-88
e-mail: maria.adamczewska@geo.uni.lodz.pl
ul. Kopcińskiego 31, pok. 415
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta