Przebieg postępowania/przewodu doktorskiego

Wszczęcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału NG UŁ
(obowiązujące do dnia 30.04.2019 r.)

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym. W dziekanacie należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego (skierowane do Rady Wydziału NG UŁ) – musi zawierać:
  • tytuł pracy doktorskiej,
  • propozycję promotora/promotora pomocniczego,
  • dziedzinę i dyscyplinę w zakresie których będzie nadawany stopień doktora (dziedzina: nauk społecznych, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (dla geografów społeczno-ekonomicznych) lub dziedzina: nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku (dla geografów fizycznych)),
  • propozycje 3 egzaminów – z dyscypliny podstawowej (geografia fizyczna lub społeczno-ekonomiczna), z dyscypliny dodatkowej (filozofia lub ekonomia), z nowożytnego języka obcego (istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu językowego na podstawie certyfikatu wymienionego w załączeniu do Rozporządzenia MNiSW z dn. 26.09.2016 r. – należy wówczas w podaniu zwrócić się z prośbą o zwolnienie z egzaminu na podstawie posiadanego certyfikatu),
 • koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • opinię promotora wraz ze składem Komisji egzaminów doktorskich (2 komisje powołane uchwałą RW z dn. 27.10.2015 r. w zakresie geografii fizycznej lub społeczno-ekonomicznej, promotor, egzaminator z dyscypliny dodatkowej, egzaminator z języka obcego bez podawania stanowiska w Komisji),
 • opinię Kierownika Studiów Doktoranckich NG,
 • życiorys napisany w 1 osobie,
 • aktualny wykaz prac naukowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (o ile nie był składany do akt osobowych podczas rekrutacji na studia),
 • kwestionariusz osobowy,
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora.

Składanie rozprawy doktorskiej i wybór recenzentów przez Komisję UŁ ds. stopni naukowych

Do dziekanatu studiów doktoranckich pok. 103 na 14 dni przed datą posiedzenia Komisji UŁ ds. stopni naukowych należy złożyć:

 • 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD/DVD w formacie pdf, scaloną w jednym pliku (każda praca z adnotacją promotora „Zatwierdzam pracę wraz z wersją elektroniczną” data i podpis): 2 egz.. dla recenzentów, 1 egz. dla Biblioteki UŁ, 1 egz. do akt osobowych,
 • oświadczenie o samodzielności przygotowania rozprawy,
 • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (wersja papierowa i elektroniczna w osobnych plikach),
 • 2 egzemplarze oświadczenia autora rozprawy doktorskiej przekazywane do Repozytorium UŁ (rozprawa doktorska musi być zdeponowana przez autora w Repozytorium UŁ przed dopuszczeniem do jej publicznej obrony),
 • upoważnienie do deponowania materiałów w Repozytorium UŁ,
 • raport promotora z systemu antyplagiatowego (antyplagiat.uni.lodz.pl, logowanie jak do portalu pracowniczego, na stronie helpdesk.uni.lodz.pl, zakładka APD znajduje się instrukcja obsługi OSA- otwartego systemu antyplagiatowego),
 • opinię promotora z propozycją 3 recenzentów.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej przez Komisję UŁ ds. stopni naukowych

Warunkiem dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej jest otrzymanie pozytywnych recenzji rozprawy oraz zdanie 3 egzaminów doktorskich. Egzamin z dyscypliny podstawowej zdaje się po złożeniu rozprawy i wyborze recenzentów.

Przed obroną należy do dziekanatu pok. 103 dostarczyć:

 • życiorys napisany w 3 osobie max. na 1 stronę A4;
 • autoreferat (max. 15 stron, należy przygotować wersję elektroniczną w pdf oraz papierową: do dziekanatu należy złożyć 3 egz. – 2 dla recenzentów, 1 egz. do akt osobowych);
 • wersję elektroniczną potwierdzenia zdeponowania rozprawy doktorskiej w Repozytorium UŁ (kontakt do Repozytorium: repozytorium@lib.uni.lodz.pl, 635-64-77).

Zaproszenia na obronę rozprawy (przygotowywane przez dziekanat) wraz z autoreferatem rozsyłane są drogą mailową przez dziekanat do członków odpowiedniej komisji UŁ ds. stopni naukowych.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta