Aktualności

2022-03-16 13:54:44

Turystyka Zrównoważona, studia stacjonarne II stopnia, od roku akademickiego 2022/23. Pierwszy taki kierunek w Polsce!

Kierunek Turystyka Zrównoważona będzie kształcić w zakresie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r.

W trakcie dwuletnich studiów magisterskich słuchacze dowiedzą się m.in.:

 • jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz takimi ideami, jak Leave No Trace, Slow Tourism, Ecotourism, Slow City, Green City,
 • jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dla przyszłych pokoleń,
 • jak dbać o swoje otoczenie w duchu poszanowania drugiego człowieka,
 • jak tworzyć i organizować lokalne produkty turystyczne i jak promować lokalność.

  Przekazana wiedza akademicka będzie wsparta analizą przykładów dobrych praktyk z Polski i świata. Studenci zapoznają się z narzędziami badawczymi (w tym GIS), pozwalającymi na naukowe zrozumienie zjawisk we współczesnej turystyce i rekreacji, metodami planowania przestrzeni turystycznej oraz sposobami budowania strategii turystycznych. Do wyboru zaproponowane zostaną przedmioty fakultatywne, prowadzone w języku polskim i angielskim, obejmujące szeroką problematykę zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji. Podczas ćwiczeń terenowych słuchacze odbędą badania naukowe oraz poznają przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce w wybranym regionie Polski. Będą mieć możliwość wzięcia udziału w projektach badawczych i edukacyjnych w kraju i za granicą, realizujących problematykę turystyki zrównoważonej.

  Wśród głównych przedmiotów należy wymienić: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, infrastruktura w turystyce zrównoważonej, metodologia badań turystyki, metody badań ilościowych i jakościowych, GIS, przestrzeń turystyczna, planowanie przestrzenne w turystyce, strategie rozwoju turystyki, English Workshops, projekt badawczy.

  Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi UŁ, a w ramach wykładów eksperckich naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście.

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.

 • Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta