Aktualności

2021-09-13 13:36:56

Studenci Wydziału Nauk Geograficznych!!!

Uniwersytet Łódzki uruchomił dodatkową rekrutację na wyjazdy w ramach programu Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Edukacja w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22. Rekrutacja trwa od 22 września do 7 października 2021.

Rekrutacja jest organizowana centralnie, a więc komplet dokumentów wysyłacie / zanosicie bezpośrednio do Biura Współpracy z Zagranicą UŁ, w tym list motywacyjny zaopiniowany przez koordynatora wydziałowego – dra Tomasza Napierałę.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 września 2021 o godz. 10:00 przez MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZiZTU4OGMtZjIwZS00MmZkLTkyNGQtNmYwYjg0YjJjMjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22fa89b908-3bad-4c46-a55b-4d65647f5fb0%22%7d./

Więcej informacji nt. naboru i programu znajduje się na stronie BWZ UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/fundusz-stypendialny-i-szkoleniowy.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta