WFOŚiGW w Łodzi ogłasza IX edycję Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”

Ekologiczny magister

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 1. Konkurs został ogłoszony w następujących kategoriach:
 • Ekologiczny magister,
 • Ekologiczny doktor.
 1. Do Konkursu mogą przystąpić:
 • absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską
  w roku akademickim 2021/2022, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
 • posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2021/2022
  w uczelniach mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.
 1. Konkurs, ogłaszany jest w następujących podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor):

a)  nauki społeczne,

b)  nauki ścisłe i przyrodnicze,

c)  nauki inżynieryjno-techniczne,

d)  nauki rolnicze.

 1. Zgłoszeniu do Konkursu w kategorii Ekologiczny magister podlegają prace w następujących obszarachtematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):
  1. ograniczanie niskiej emisji,
  2. ochrona bioróżnorodności,
  3. gospodarka odpadami,
  4. zieleń miejska,
  5. ochrona i zarządzanie wodami,
  6. adaptacja do zmian klimatu,
  7. gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
  8. finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.
 2. Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 78 000,00 zł
 • w kategorii Ekologiczny magister 6 nagród w wysokości po 7 000,00 zł, przewidywana pula nagród w tej kategorii wynosi 42 000,00 zł;
 • w kategorii Ekologiczny doktor 3 nagrody w wysokości po 12 000,00 zł, przewidywana pula nagród w tej kategorii wynosi 36 000,00 zł;

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada 2022 r. do godz.15.30.              

Więcej informacji można znaleźć na stronie  www.wfosigw.lodz.pl  w zakładce KONKURSY.