Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019-09-10 11:50:06
Napisał: ODZ

Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców należy przesłać tylko i wyłącznie drogą mailową do właściwego dziekanatu do dnia 08.10.2019 r. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej. Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
  • wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

Szczegółowe informacje dostępne są w linku niżej:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020