Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Aplikuj o stypendium Santander Universidades

2017-11-13 13:23:02
Napisał: ODZ

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego do aplikowania o stypendium Santander Universidades. Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłonionych zostanie 10 osób, które otrzymają jednorazowe Stypendium Santander Universidades w wysokości 2 500,00 zł.

Nabór wniosków potrwa do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM
Stypendium Santander Universidades może być przyznane studentowi/ce, który/a ukończył/a co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:
1. jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich i osiągnął/ęła średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestrynie niższą niż 4,00;
2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.) za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku;
3. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami. W celu zgłoszenia kandydata do stypendium, należy wypełnić wniosek (do pobrania poniżej).
O Stypendium nie może ubiegać się student/ka, który/a otrzymał/a stypendium Santander Universidades w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okres karencji liczony jest od dnia złożenia ostatniego wniosku stypendialnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o stypendia należy składać do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00 w Placówce Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ (ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź) z dopiskiem na kopercie: Stypendium Santander Universidades. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat stypendium (Regulamin i Wniosek do pobrania poniżej).

 • Regulamin
 • Wniosek

   KONTAKT:
   Karolina Lipa-Michalec
   menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades
   Bank Zachodni WBK
   Placówka Relacyjna Santander Universidades
   Ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
   e-mail: karolina.lipa@bzwbk.pl