Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Konferencja naukowa „Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi”

2017-09-01 17:34:34
Napisał: tommink

Katedra Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: „Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi”.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

Krajobraz wiejski w Polsce stał się miejscem intensywnych przemian strukturalnych i funkcjonalnych, dla których impulsami była transformacja ustrojowa z lat 1989-2000 oraz akcesja do Unii Europejskiej. Powyższe zmiany spowodowały szereg następstw w wymiarze przyrodniczym, gospodarczym i społeczno-kulturowym. Konferencja w szczególny sposób chce odnieść się do przyrodniczych i fizjonomicznych aspektów przemian krajobrazów wiejskich i stać się miejscem prezentacji wyników badań naukowych i wymiany poglądów dotyczących, m.in.:

  • współczesnych przemian użytkowania ziemi,
  • ekologicznych aspektów przekształceń struktury użytkowania gruntów,
  • związków przemian użytkowania ziemi z potencjałem siedliskowym,
  • odłogów we współczesnej przestrzeni rolniczej,
  • świadczeń środowiskowych krajobrazów wiejskich,
  • krajobrazowych aspektów rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich,
  • zmian fizjonomii krajobrazu wiejskiego,
  • wielofunkcyjności obszarów wiejskich.

W drugim dniu konferencji odbędzie się sesja terenowa w rejonie Zbiornika Sulejowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Konferencji.