Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stratygrafia plejstocenu Polski””

2017-09-01 14:08:25
Napisał: tommink

Pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii UŁ zapraszają na XXIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI pod patronatem Głównego Geologa Kraju prof. dr. hab. Mariusza-Orion Jędryska „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, która odbędzie się 4-8 września 2017 r., w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa.

Zgodnie z przewodnim tematem konferencji szczegółową prezentacją będą objęte złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego.

Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

Wyniki badań będą prezentować pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracowni Geologii WNG UŁ, a także pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska i Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Oddziału Geologii Morza w Gdańsku.

Blliższe informacje znajdują się na stronie Katedry.