Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Profesor Stanisław Zych
1903-1992
twórca łódzkiej szkoły biometeorologii
i klimatologii stosowanej


Profesor Stanisław Zych pochodził z Galicji Wschodniej. Urodził się w Buczaczu i tam rozpoczynał edukację. Następnie studiował w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na którym uzyskał magisterium i doktorat. W 1922 r. podjął pierwsze prace badawcze w Instytucie Geofizyki i Meteorologii UJK, pod kierunkiem prof. Henryka Arctowskiego. Profesorem mianowany został w 1962 roku.
Pro Memoria. Profesor Stanisław Zych (PDF 72 kB)


    Po wojnie Profesor Stanisław Zych współtworzył Państwowy Instytut Hydrologiczno­‑Meteorologiczny w Warszawie zajmując się organizacją i rozbudową krajowej sieci stacji meteorologicznych oraz kierując Sekcją Biometeorologii. W 1951 roku rozpoczął wykłady w Uniwersytecie Łódzkim, a w roku 1956 objął kierownictwo zorganizowanego przez siebie Zakładu Meteorologii, Klimatologii i Hydrologii, którym zarządzał do czasu przejścia na emeryturę. Osiągnięcia badawcze i organizacyjne Profesora w zakresie biometeorologii oraz inspirowanie szerokich badań spowodowały, że zyskał miano „Ojca polskiej biometeorologii”.
Profesor dr Stanisław Zych – w setną rocznicę urodzin (PDF 95 kB)


Główne zainteresowania badawcze Profesora Stanisława Zycha

  • Procesy klimatotwórcze - badania wahań i długookresowych zmiany klimatu w skali globalnej
    i regionalnej.
  • Klimat i bioklimat obszarów zurbanizowanych i przemysłowych, szczególnie klimat i bioklimat miast.
    Zagadnienia związane z „miejską wyspą ciepła”
  • Klimat i bioklimat uzdrowisk oraz warunki lecznictwa uzdrowiskowego, biometeorologia uzdrowiskowa.
  • Klimatologia stosowana
  • Klimat regionu łódzkiego.


Bibliografia publikacji Profesora Stanisława Zycha

Bibliografia publikacji Profesora Stanisława Zycha


Bibliografia osobowa-przedmiotowa Profesora Stanisława Zycha

Pobierz… (PDF 13 kB)