Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Profesor Ludwik Straszewicz
1916-1987
twórca łódzkiej szkoły geografii
społeczno-ekonomicznej


Profesor Ludwik Straszewicz urodził się, wychowywał i zdobywał wykształcenie w Warszawie. Studiował w Szkole Głównej Handlowej, uzyskując w 1945 r., magistra nauk ekonomicznych. Stopień doktora uzyskał w Uniwersytecie Wrocławskim w 1949 roku. Od 1956 r. był zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1964 roku, a w 1975 r. profesora zwyczajnego.
Profesor Ludwik Straszewicz w siedemdziesięciolecie urodzin i trzydziestolecie objęcia kierownictwa Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego (PDF 43 kB)


    Profesor Ludwik Straszewicz kierował Katedrą (po reorganizacji uczelni Zakładem) Geografii Ekonomicznej, a od 1981 r. był dyrektorem Instytutu Geografii Ekonomiczniej i Organizacji Przestrzeni UŁ.
Życiorys naukowy Profesora Ludwika Straszewicza, twórcy łódzkiej szkoły geografii ekonomicznej 1916–1987 (PDF 76 kB)


Główne zainteresowania naukowe Profesora Ludwika
Straszewicza

  • Geografia miast - studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miast i aglomeracji miejskich, badania ośrodków lokalnych, rozwój dużych miast zwłaszcza wielkich stolic Europy, problemy urbanizacji, strefa podmiejska, problemy gospodarce Łodzi i jej aglomeracji.
  • Geografia przemysłu - szczególnie przemysłu włókienniczego, prace studialne nad strukturą przestrzenną przemysłu włókienniczego Polski i innych krajów, rozwój i struktura przestrzenna okręgów przemysłu włókienniczego, w tym szczególnie Łódzkiego Okręgu Przemysłowego i Łodzi.
  • Geografia regionalna - kraje i regiony europejskie, regiony Polski zwłaszcza Śląsk Opolski oraz Łódź i województwo łódzkie, atlasy regionalne.
  • Geografia stosowana - użyteczność wykształcenia geograficznego, geografia jako nauka stosowana; dydaktyka szkoły wyższej; mniejszość polska we Francji; problemy społeczno-gospodarcze pograniczy.


Bibliografia publikacji Profesora Ludwika Straszewicza


Bibliografia osobowa-przedmiotowa Profesora Straszewicza
i łódzkiej szkoły geografii społeczno-ekonomicznej

Pobierz… (PDF 17 kB)