Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Profesor Jan Dylik
1905 - 1973
twórca łódzkiej szkoły geomorfologii


Profesor Jan Dylik urodził się i wychowywał w Łodzi. Studiował w latach 1925-1930 najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie na Uniwersytecie Poznańskim, tam też prowadził pierwsze badania naukowe, i w roku 1930 uzyskał stopień doktora. W 1934 r. podjął pracę dydaktyczną w łódzkim oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej i prowadził badania naukowe w zakresie antropogeografii regionu łódzkiego.
Jan Dylik - życiorys naukowy (PDF 35 kB)       Jan Dylik - badacz i uczony (PDF 69 kB)


    Od stycznia 1945 roku Profesor Jan Dylik był współorganizatorem życia naukowego Łodzi. Współtworzył Uniwersytet Łódzki i zorganizował pierwszy Zakład Geograficzny, przekształcony później w Instytut Geograficzny, w którym Profesor sprawował funkcje kierownicze. Profesor Jan Dylik współorganizował Łódzkie Towarzystwo Naukowe, inicjował wydawnictwa naukowe, prowadził redakcje kilku serii wydawniczych.


    Profesor Jan Dylik był uczonym o szerokich interdyscyplinarnych zainteresowaniach, czego wyrazem są prace naukowe, ale głównym nurtem badawczym była geomorfologia peryglacjalna. W tej dyscyplinie naukowej, poza prowadzonymi badaniami na obszarze Polski Środkowej, inicjował międzynarodowe badania porównawcze. Międzynarodowa Unia Geograficzna powierzyła Mu przewodnictwo Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej, aż na cztery kadencje, a międzynarodowa działalność zapewniła Profesorowi czołowe miejsce w geografii światowej.

Jan Dylik – inspirator i organizator życia naukowego (PDF 42 kB)

Jan Dylik - mistrz i nauczyciel (PDF 21 kB)     Jan Dylik - Łodzianin(PDF 18 kB)


Główne zainteresowania badawcze Profesora Jana Dylika

  • Geomorfologia peryglacjalna - procesy i struktury peryglacjalne, elementy rzeźby i osady peryglacjalne, znaczenie elementów peryglacjalnych w badaniach czwartorzędu.
  • Geomorfologia ogólna - miejsce i zadania geomorfologii dynamicznej, elementy morfologii krajobrazu, szczególnie zagadnienia stoku.
  • Geografia prehistoryczna - środowisko geograficzne w okresach przedhistorycznych, uwarunkowania osadnictwa prehistorycznego, szczególnie studia związków osadnictwa przedhistorycznego i wczesnohistorycznego z fizjograficznymi warunkami środowiska.
  • Geografia regionalna - studia regionu łódzkiego w zakresie geologii, geomorfologii i rozwoju osadnictwa.


Bibliografia publikacji Profesora Jana Dylika


Bibliografia osobowa-przedmiotowa Profesora Jana Dylika

Pobierz… (PDF 20 kB)